Ratommerweg 10, 6045 EZ Roermond
info@entolyne.nl - Offerte aanvragen
BEL ONS NU!
06 27 65 24 26

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Entolyne Bestrijdingstechniek tevens handelende onder de naam Entolyne Plaagdierbeheersing, gevestigd te Roermond.

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72921064.

 

ALGEMEEN

 

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten en/of verkoop en levering en/of huur/verhuur (hierna tezamen ook: “opdracht” of “werkzaamheden”) door ons, Entolyne Bestrijdingstechniek en voor haar werkzame personen, ten behoeve van klanten, afnemers of opdrachtgevers (hierna tezamen: “opdrachtgever(s)”.
 • Toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden en bedingen, daaronder eventuele algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, van de kant van de opdrachtgever, wordt expliciet van de hand gewezen. Dergelijke voorwaarden gelden slechts als geaccepteerd indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

 

AANBIEDINGEN

 

 • Al onze offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens en gelden voor een termijn van maximaal één (1) maand, tenzij anders vermeld.
 • Indien een opdrachtgever gebruik wenst te maken van een uitgebrachte offerte is pas sprake van een overeenkomst indien dit door ons schriftelijk is bevestigd, dan wel nadat door ons een begin met de uitvoering is gemaakt. Eventuele afwijkingen van een aanbieding binden ons pas als deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de kosten van onderzoek in verband met het uitbrengen van offertes voor rekening van de opdrachtgever.

 

PRIJZEN

 

 • Alle vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, kosten, invoerrechten, toeslagen, heffingen of andere belastingen.
 • Indien geen prijs is overeengekomen, gelden de door ons gehanteerde prijzen ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 • Prijzen kunnen jaarlijks, met ingang van 1 januari van dat jaar, door ons worden herzien. Bij een prijsstijging van meer dan tien (10) procent mag de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Dit recht op ontbinding vervalt op de vijftiende (15e) dag nadat wij deze prijsstijging hebben medegedeeld aan de opdrachtgever.
 • Indien na het sluiten van de overeenkomst verhoging van kostprijsbepalende factoren optreedt, daaronder begrepen overheidsheffingen- en belastingen, dan zijn wij gerechtigd die verhoging met onmiddellijke ingang door te berekenen aan de opdrachtgever.
 • Documentatiemateriaal en informatie met betrekking tot onze activiteiten, in brochures en dergelijke, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot afbeeldingen, maten, gewichten, kleuren, technische gegevens, prijzen etc. zijn slechts informatief en niet bindend. Alle documentatie- en informatiebronnen blijven te allen tijde ons eigendom en mogen niet worden vermenigvuldigd of aan derden ter hand worden gesteld, behoudens onze uitdrukkelijke toestemming.

 

FACTURERING & BETALING

 

 • Onze facturen dienen binnen (21) dagen na factuurdatum te zijn betaald.
 • Wij zijn te allen tijde gerechtigd voorschotten of volledige vooruitbetaling te verlangen.
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan om facturen te verrekenen of betalingsverplichtingen op te schorten.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling noodzakelijk is. In dat geval zijn wij gerechtigd wettelijke rente te berekenen over het openstaande bedrag met ingang van de 15e dag na factuurdatum.
 • Voor zover de wet zulks toestaat, zijn alle kosten in verband met de inning van de openstaande vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, alsmede de volledige kosten van (juridische) bijstand, voor rekening van de nalatige opdrachtgever. Aan buitengerechtelijke kosten wordt ten minste een percentage van vijftien (15) procent over de openstaande vordering in rekening gebracht.
 • Betalingen door de opdrachtgever zullen eerst worden gecrediteerd met kosten, vervolgens met rente en daarna met facturen in volgorde van ouderdom, ook als zij nog niet zijn vervallen.
 • Hoewel steeds zal worden getracht een opgegeven leveringstermijn te handhaven, gelden deze altijd bij benadering. Bij overschrijding van termijnen van (op)levering kunnen wij nooit aansprakelijk worden gesteld voor ontstane schade.
 • Na aflevering blijven alle goederen ons eigendom, tot het moment, dat de opdrachtgever volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

 

 • Wij zullen onze verplichtingen naar beste kunnen uitvoeren. Gelet op de aard van plaagdierbestrijding, gelden onze verplichtingen echter uitsluitend als inspanningsverplichtingen. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet altijd leiden tot het beoogde resultaat en het resultaat mede afhankelijk is van de volledige medewerking van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever dient al onze instructies in verband met de werkzaamheden stipt op te volgen, alsmede ervoor zorg te dragen dat wij zonder vertraging onze werkzaamheden kunnen uitvoeren. Daartoe dienen wij onder meer vrije toegang te worden verleend tot alle te behandelen ruimtes. Een eventuele weigering of een beletsel om toegang te verlenen ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 • De opdrachtgever is zich ervan bewust dat wij ter uitvoering van onze werkzaamheden gebruik (kunnen) maken van chemische en/of schadelijke stoffen, zodat schade kan ontstaan aan personen, dieren en zaken die zich in het te behandelen object bevinden. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs mogelijk zijn ter voorkoming van dergelijke schade, voordat een aanvang wordt gemaakt met de overeengekomen werkzaamheden.
 • Indien de opdrachtgever naar ons oordeel enige verplichting, daaronder ook zijn verplichting tot (tijdige) betaling, niet of niet tijdig nakomt, zijn wij altijd gerechtigd om onze prestatie(s) op te schorten. In dat geval kunnen wij ook aanspraak maken op vergoeding van schade.
 • Kosten en schade, welke ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven om de uitvoering of voortgang van de werkzaamheden mogelijk te maken, worden extra in rekening gebracht.
 • Redelijke kosten voor meerwerk dienen door de opdrachtgever te worden vergoed. Onder meerwerk worden alle werkzaamheden verstaan die aanvankelijk niet zijn overeengekomen, maar zonder welke het met de overeengekomen werkzaamheden beoogde resultaat naar ons oordeel niet haalbaar is. Onder redelijke kosten worden in ieder geval verstaan de kosten tot een bedrag gelijk aan 10% van de overeengekomen vergoeding.
 • Indien onze tijdige of juiste nakoming verhinderd wordt door externe factoren die niet in onze invloedsfeer liggen, kan de overeenkomst niet worden ontbonden. Partijen zullen in onderling overleg een nieuw tijdstip voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden overeenkomen.
 • Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat uitvoering van de werkzaamheden uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, is de opdrachtgever verplicht mee te werken aan de wijziging van de overeenkomst om deze bezwaren of onmogelijkheid weg te nemen, indien mogelijk. Meer- of minderkosten worden verrekend.
 • Wij mogen de opdracht door een derde laten uitvoeren.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan om gegevens en informatie over ons, ons bedrijf of aan ons gelieerde partijen of personen, inclusief maar niet beperkt tot geleverde producten, diensten en activiteiten, zulks in de meest ruime zin des woords, bekend te maken, delen of te gebruiken voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.

 

GELEVERDE PRODUCTEN EN HUUR

 • Alle producten die wij afleveren aan de opdrachtgever blijven onze eigendom, doch zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever, totdat opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen aan ons heeft voldaan, behoudens geleverde zaken
 • Totdat de eigendom van de producten is overgegaan op de opdrachtgever, zal laatstgenoemde niet gerechtigd zijn om deze producten te verhuren, in gebruik te geven, te vervreemden of te leveren aan derden, derden toe te staan ze te gebruiken of deze producten op enige wijze te bezwaren of te belasten dan wel buiten zijn macht te brengen.
 • De opdrachtgever zal voorts deze producten op zodanige wijze opslaan en markeren dat ze te identificeren zijn als door ons geleverde producten onder eigendomsvoorbehoud, alsmede deze producten verzekeren tegen gebruikelijke risico’s.
 • De opdrachtgever dient ons onmiddellijk te informeren als de producten beschadigd worden of verloren gaan, of indien zij beslagen worden of gevorderd worden door derden. Op ons verzoek zal de opdrachtgever ons informeren over de plaats waar de Producten zich bevinden en volledige medewerking verlenen aan terugname daarvan. Alle kosten verband houdende hiermee komen voor rekening van de opdrachtgever.
 • Voor zover sprake is van huur van zaken, vangt de huurovereenkomst aan op de dag dat de zaken zijn afgeleverd op het opgegeven adres van de opdrachtgever en eindigt op de dag dat de zaken compleet door ons zijn terug ontvangen. De gehuurde zaken blijven ons eigendom maar zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Door aanvaarding van de zaken verklaart de opdrachtgever de zaken in goede staat te hebben ontvangen, te zullen houden, enkel voor diens bestemming te gebruiken en conform instructie te bedienen, en na afloop van de huurperiode te retourneren. Alle kosten, behoudens kosten van normale slijtage, komen voor rekening van de opdrachtgever. Artikel 6.2 – 6.4 vinden gelijke toepassing op gehuurde zaken. Wij zijn ten alle tijden gerechtigd om onze zaken te inspecteren, waaraan de opdrachtgever zijn volledige medewerking zal verlenen.

 

GARANTIE

 

 • Op de door ons geleverde producten gelden de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen, tenzij anders wordt overeengekomen.

Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt door ons op onze werkzaamheden huur gegeven en geleverde goederen geen enkele garantie gegeven.

Voor zover sprake zou zijn van garantie, geldt dat deze in elk geval vervalt indien:

 • er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder onze voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd;
 • het geleverde niet goed is onderhouden;
 • het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt; of
 • de opdrachtgever niet conform onze instructies heeft gehandeld; alles te onzer beoordeling.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 • Onze aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot het bedrag dat wij onze onder onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ontvangen van de verzekeraar met betrekking tot de schade waarvoor hij door de opdrachtgever aansprakelijk is gesteld.
 • Indien met betrekking tot de betreffende schade geen verzekeringsuitkering volgt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de opdracht/koopsom. De opdrachtgever doet hierbij uitdrukkelijk afstand van alle (andere) rechten en vorderingen op ons.
 • In geen geval zijn wij aansprakelijk tegenover de opdrachtgever voor enige bijzondere, gevolg, indirecte, strafrechtelijke of incidentele schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verhoging van operationele kosten, schade als gevolg van afnemers van de opdrachtgever, verlies van klanten, verminderde goodwill, etc., hoe dan ook veroorzaakt, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, en ongeacht of hij al dan niet vooraf was ingelicht van de mogelijkheid van dergelijke schade, die op enigerlei wijze uit de overeenkomst of anderszins voortvloeit.
 • De in de artikelen 8.1-8.3 bedoelde beperkingen en uitsluitingen blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door onze opzet of grove schuld.
 • Tenzij onze nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat onze aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien de opdrachtgever ons onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en wij ook na die termijn toerekenbaar blijven tekortschieten in de nakoming van onze verplichtingen.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan ervan schriftelijk bij ons meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Verkoper vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

OVERMACHT

 

 • Overmacht zal worden geacht te bestaan in al die omstandigheden die verhinderen dat wij de overeenkomst of een deel ervan uitvoeren of het voor ons onmogelijk of onredelijk belastend maken om dat te doen, indien dergelijke omstandigheden zich voordoen (in redelijkheid) buiten onze controle, waaronder, maar niet uitsluitend, brand, overstroming, stakingen, arbeidsonrust, oorlog (al dan niet verklaard), terrorisme, embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, rellen, overheidsmaatregelen in de breedste zin met betrekking tot productie en distributie van de goederen, gebrek aan grondstoffen, vertraging in de productie en distributie van de goederen, die voor ons noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 • In het geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst door ons opgeschort voor de duur van genoemde omstandigheden. Indien deze periode langer dan drie (3) maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade.
 • Indien wij voor het ontstaan van de overmachtssituatie, zijn verplichtingen uit de overeenkomst al gedeeltelijk heeft vervuld, zal hij gerechtigd zijn het al geleverde deel te factureren, en opdrachtgever zal de factuur betalen als of er sprake is van een gescheiden Overeenkomst.

ontbinding / opschorting

 • Ter aanvulling op het overige bepaalde in deze algemene voorwaarden hebben wij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of onze verplichtingen uit de oorspronkelijke overeenkomst of enige andere overeenkomst op te schorten, met onmiddellijke ingang en zonder tussenkomst van de rechter, behoudens de andere rechten die wij hebben (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
  1. de opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden;
  2. de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of surseance van betaling is verleend;
  3. het faillissement van de opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken;
  4. de onderneming van de opdrachtgever is gesloten of geliquideerd;
  5. aan de schuldeisers van de opdrachtgever een regeling is aangeboden;
  6. beslag is gelegd op een aanzienlijk deel van de bedrijfsmiddelen van de opdrachtgever;
  7. de onderneming van de opdrachtgever of een aanzienlijk deel daarvan is verkocht aan een derde.
 • Indien het voorgaande artikel toepassing vindt, zal onze eventuele vordering op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat wij gehouden zijn tot enige vergoeding of garantie, en zullen wij het recht hebben om alle geleverde zaken terug te halen. De opdrachtgever zal hieraan volledige medewerking verlenen.
 • Bij annulering van een overeenkomst, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.
 • Overeenkomsten tot verhuur van zaken en tot het verrichten werkzaamheden kunnen door de opdrachtgever slechts schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie (3) maanden, doch slechts tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst en mits een einde van de looptijd is overeenkomen. Behoudens het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, kunnen wij elke overeenkomst opzeggen met inachtneming van maximaal drie (3) maanden.
 • Tenzij anders overeengekomen dienen klachten omtrent geleverde producten, diensten of werkzaamheden binnen acht (8) dagen na levering / uitvoering gemotiveerd en schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt worden, bij gebreke waarvan ieder recht van de opdrachtgever ter zake hiervan vervalt. In geval van een klacht dient de opdrachtgever aan ons alle medewerking en toegang te verlenen tot de producten of plaatsen om de aard en omvang van de klacht te kunnen onderzoeken en vaststellen.

DIVERSEN

 • Wij zijn gerechtigd om rechten en verplichtingen uit de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Behoudens onze schriftelijke toestemming, is opdrachtgever dat andersom niet toegestaan.
 • Wij zijn gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De opdrachtgever verklaart zich op voorhand met deze wijzigingen akkoord.
 • De nietigheid, ongeldigheid of onverbindendheid van een bepaling van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst in haar geheel nietig, ongeldig of onverbindend zijn/is. Partijen blijven gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige, ongeldige of onverbindende bepaling vervangen door een bepaling die geldig en bindend is en waarvan de strekking gezien de inhoud en het doel van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst zoveel mogelijk gelijk is aan de nietige, ongeldige of onverbindende bepaling. Zolang het bepaalde in de vorige zin heeft plaatsgehad geldt in plaats van de nietige, ongeldige of onverbindende bepaling, een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk nadert.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 

 • Deze algemene voorwaarden, alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tussen ons en een opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met deze algemene voorwaarden, een aanbieding en/of een overeenkomst tussen partijen, zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in Roermond.